Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal

बीमा समितिको विभिन्न पदहरुको पाठ्यक्रमहरु (SYALLABUS) :

निर्देशक

पद/श्रेणीः निर्देशक (सेवा/समूहः प्रशासन) (Old)   Click here

पद/श्रेणीः निर्देशक (सेवा/समूहः प्रशासन) (New) Click here

उप निर्देशक

पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (सेवा/समूहः प्रशासन)(Old) Click here

पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (सेवा/समूहः प्रशासन) (New) Click here

पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (सेवा/समूहः प्रशासन आ.प्र) Click here

पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (सेवा/समूहः कानून )(Old) Click here

पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (सेवा/समूहः कानून )(New) Click here

पद/श्रेणीः चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट (सेवा/समूहः लेखा ) (Old) Click here

पद/श्रेणीः चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट (सेवा/समूहः लेखा ) (New) Click here

पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (ICT, सूचना प्रविधि) Click here

सहायक निर्देशक

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः प्रशासन)(Old) Click here

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः प्रशासन) (New) Click here

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः प्रशासन आ.प्र) Click here

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः कानुन) (Old) Click here

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः कानुन) (New) Click here

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सूचना प्रविधि अधिकृत) (सेवा/समूहः प्रशासन) Click here

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक (चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट) Click here

सहायक प्रथम

पद/श्रेणीः सहायक प्रथम (सेवा/समूहः प्रशासन) (Old) Click here

पद/श्रेणीः सहायक प्रथम (सेवा/समूहः प्रशासन) (New) Click here

कम्प्युटर सीप परीक्षणको नमूना पाठ्यक्रम (SYALLABUS  for COMPUTER SKILL TEST) Click here