Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

नेपाल बीमा प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको पाठ्यक्रमहरु (SYALLABUS) :

निर्देशक

पद/श्रेणीः निर्देशक (सेवा/समूहः प्रशासन)  Click here

उप निर्देशक

पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (सेवा/समूहः प्रशासन) Click here

पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (सेवा/समूहः प्रशासन आ.प्र) Click here

पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (सेवा/समूहः कानून ) Click here

पद/श्रेणीः चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट (सेवा/समूहः लेखा ) Click here

पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (ICT, सूचना प्रविधि) Click here

सहायक निर्देशक

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः प्रशासन) Click here

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः प्रशासन आ.प्र) Click here

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः कानुन) Click here

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सूचना प्रविधि अधिकृत) (सेवा/समूहः प्रशासन) Click here

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक (चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट) Click here

सहायक प्रथम

पद/श्रेणीः सहायक प्रथम (सेवा/समूहः प्रशासन) Click here

कम्प्युटर सीप परीक्षणको नमूना पाठ्यक्रम (SYALLABUS  for COMPUTER SKILL TEST) Click here