Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal

CLICK HERE TO APPLY FOR SURVEYOR LICENSE 

सर्भेयर इजाजतपत्रको आवेदन दिनका लागि निम्न बमोजिमको कागजातहरु अनलाइन मार्फत पेश गर्नुहोला:

(१) सर्भेयर आवेदनका लागि निवेदन फाराम भरी अपलोड गर्नुहोला  ।(Format: .pdf)   Click here for Application Form 

(२) सर्भेयर तालिमको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुहोला ।  (Format: .pdf)

(३) शूल्क रु.५०००/- को बैंक भाउचर अथवा विद्युतीय भुक्तानीको Slip अपलोड गर्नुहोला। (Format: .pdf)

 

 

अन्य जानकारी वा यदि गुनासो भएमा हामीलाई इमेल गर्नुहोला !

Email: surveyor@nib.gov.np

Know about Our Insurers