Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
02 Dec 22

Pop up2

नोटः अनलाइनबाट नवीकरण गर्न आवश्यक विवरण तथा प्रक्रियाको जानकारीको लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।

*************************************************************************

लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना

स्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ( सहायक प्रथम)

click here for Accepted list 

click here for Rejected list 

 

विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना