Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
11 Oct 20

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको म्याद थप गरिएको सूचना

यस समितिलाई आवश्यक स्टेशनरी तथा कार्यालय सामाग्री र छपाई सेवा आपूर्त गर्न इच्छुक फर्म/ कम्पनी / सप्लायर्सहरुबाट छुट्टा छुट्टै सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरी मिति २०७७/०६/०८ मा सूचना प्रकाशन गरिएकोमा सो बमोजिम प्राप्त हुन आएका दरभाउपत्रहरुलाई यथावत राखी सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने अवधिमा ७ (सात) दिन थप गरी निम्न बमोजिम कायम गरिएको छ :