Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal

पुराना प्रश्नपत्रहरुको संगालो  :

सहायक निर्देशक

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः प्रशासन) Click here

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः कानुन) Click here

सहायक प्रथम

पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः प्रशासन) Click here