Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal

बीमा समितिको पदपूर्तिका सूचनाहरु

बीमा समितिको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ताको सूचना :

रोष्टरमा सहभागी भई छनौट भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना :

बीमा समितिको रोष्टर तयारको लागि सूचना (तालिम प्रशिक्षकहरु):

बीमा समितिको रोष्टर तयारको लागि सूचना (सूचना प्रविधि अधिकृतहरु):

बीमा समितिको रोष्टर तयारको लागि सूचना (कृषि अधिकृत तथा पशुपन्छी अधिकृतहरु):

करार सेवामा नियुक्ति बारे सूचना :

बीमा समितिको रोष्टरमा सहभागी भई अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरु :

बीमा समितिको रोष्टर तयारको लागि सूचना (सूचना प्रविधि अधिकृतहरु):

 

बीमा समितिको रोष्टर तयारको लागि सूचना (चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु र तथ्याङ्कशास्त्री):

बीमा समितिको आ.व. २०७६/०७७ को पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनाहरु:

बीमा समितिको सूचना ( प्रकाशित मिति: २०७७/०९/१६)

बीमा समितिको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र र मिति/ समय तालिका सम्बन्धी सूचना

(प्रकाशित मिति:२०७७/०९/०३)

  Click here for PDF

बीमा समिति पदपूर्तिको सूचना (प्रकाशित मिति:२०७७/०७/१४)

बीमा समिति पदपूर्तिको सूचना (प्रकाशित मिति:२०७७/०६/१९)

बढुवा सिफारिस गरिएको सूचना    Click here for PDF

विज्ञापन न‌ं ०१/२०७६/०७७,  पद: उप निर्देशक, सेवा/समूह/श्रेणी/स्तर: प्रशासन अधिकृत द्वितीय स्तर, पद संख्या :१

विज्ञापन न‌ं ०२/२०७६/०७७  पद: सहायक निर्देशक,सेवा/समूह/श्रेणी/स्तर: प्रशासन अधिकृत तृतीय स्तर,  पद संख्या :१

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७७।०२।२६) :

बीमा समितिको सहायक प्रथम सहायकस्तर प्रशासन सेवातर्फको पूर्व योग्यता परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Click here

बीमा समितिको सहायक निर्देशक अधिकृत तृतीय कानून सेवातर्फको पूर्व योग्यता परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Click here

 

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७७।०२।२५) :

बीमा समितिको सहायक निर्देशक अधिकृत तृतीय प्रशासन सेवातर्फको पूर्व योग्यता परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Click here

लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७६।१०।१७) :

बीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना Click here

विज्ञापनहरु (सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०९।०४):

(१) कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवाको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०९।०४)

 

(२) खुला/ समावेशी तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना नं.१/०७६/०७७ (सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०९।०४)

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

आ.व. २०७५/०७६

बीमा समितिको आ.व. २०७५/०७६ को पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनाहरु:

परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना :

बीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Click here

लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन सम्बन्धी सूचना :

बीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना Click here

विज्ञापनहरु:

(१) कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवाको सूचना(सूचना प्रकाशित मिति २०७५।०७।०९) Click here

(२) खुला/ समावेशी तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना नं.१/०७५/०७६ Click here

Know about Our Insurers