Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

ACTS

Insurance Acts:

REGULATIONS

Insurance Regulations:

AML/CFT Laws Related

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ Click here

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३ Click here

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७० Click here

 

AML/CFT MISCELLANEOUS

वित्तीय जानकारी इकाईबाट जारी सीमा कारोबार सम्बन्धी निर्देशन (Source: www.nrb.org.np) Click here

वित्तीय जानकारी इकाईबाट जारी शंकास्कापद कारोबार सम्बन्धी निर्देशन (Source: www.nrb.org.np) Click here

UN Security Council Sanction List (Source: www.moha.gov.np) Click here

 

For more info : http://www.dmli.gov.np/category/laws-constitutions.html