Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

२०७९/८०

बीमा मध्यस्थकर्ता (अभिकर्ता) परीक्षा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९

लघु निर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशन,२०७९

लघु जीवन बीमकको लगानी निर्देशन,२०७९

पुनर्बीमकको लगानी निर्देशन,२०७९

निर्जीवन बीमकको लगानी निर्देश,२०७९

जीवन बीमकको लगानी निर्देशन,२०७९

लघु बीमक संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी  निर्देशिका, २०७९

बाख्रा बीमालेख जारी मिति (२०७९/०५/२८)

२०७८/७९

Internal Audit Directive for Insurers, 2079 B.S. (Approved by the Board on 2079-02-03)

कृषि,पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा निर्देशिका,२०७९

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ मितिः २०७९।०२।१०

बीमक दर्ता तथा व्यवसाय संचालन सम्बन्धी पहिलो संशोधन समेत निर्देशिका-२०७३

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका (दोस्रो संशोधन समेत), २०७५

बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका (प्रथम संशोधन सहित), २०७६

बीमकको कार्यकारी प्रमुखको तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन सहित) मार्गदर्शन, २०७४

Risk Based Capital and Solvency Directive, 2022 (2078)

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका (पहिलो संशोधन सहित ),२०७५

जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ ( मिति : २०७८/१०/०२)

बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ (प्रथम संशोधन मिति : २०७८/०८/१६)

दुर्घटना बीमा निर्देशिका, २०७८ (जारी मिति: २०७८/०७/२९)

बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ (जारी मिति: २०७८/०५/२९)

२०७७/७८

जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका,२०७८

पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८

संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८

संस्थापक शेयर कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका,२०७७

कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका,२०७७ (जारी मिति: २०७७/११/१७)

जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने बीमकहरुको NFRS मा आधारित वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका,  २०७७ 

पुनर्बीमा बीमा ब्यवसाय गर्ने बीमकहरुको NFRS मा आधारित वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका,  २०७७ 

निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने बीमकहरुको NFRS मा आधारित वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका,  २०७७ 

कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका,२०७७ (जारी मिति: २०७७/०८/१५)

कोरोना बीमालेख – Corona Insurance Policy (Ammendment Date: 2077.05.28) 

जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ (परिमार्जीत मिति:२०७७/०५/०२)

कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७(जारी मिति:२०७७/०४/२१)

२०७६/७७

दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, पहिलो संशोधन २०७६

पुनर्बीमा व्यवसाय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६

निर्जीवन तथा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६(जारी मिति:२०७६/१२/०६)

बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०७६(जारी मिति:२०७६/११/२१)

बीमकको सूचना प्रविधि मार्गदर्शन, २०७६(जारी मिति:२०७६/११/१४)

RISK MANAGEMENT GUIDELINES FOR INSURANCE COMPANY,2076(जारी मिति:२०७६/११/१४)

लघु बीमा निर्देशिका, २०७६(परिमार्जित मिति:२०७६/११/०८)

शाखारहित घुम्ती बीमा सेवा सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७६(जारी मिति:२०७६/०८/२५)

बीमकले सहकार्यमा बीमा व्यवसाय संचालन गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन,२०७६ (जारी मिति:२०७६/०८/२२)

जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ (जारी मिति:२०७६/०५/२४)

बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ (परिमार्जित २०७६/०१/१५)

२०७५ 

बीमकको लगानी निर्देशिका, २०७५ (जारी मिति: २०७५/११/२९)

सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ (जारी मिति: २०७५/०९/०८)

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

लघुबीमा निर्देशिका २०७१ (परिमार्जीत २०७५/०४/२४)

२०७४ 

बीमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन,२०७४

२०७३

बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७३

बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सम्बन्धी निर्देशन,२०७३ (जारी मिति:२०७३/१०/१२)

बाली तथा पशुधन निर्देशिका ,२०६९ (परिमार्जीत २०७३।०४।०१)

माेटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका,२०७३(जारी मिति:२०७३/०४/०१)

२०७२

बीमकको आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशिका, २०७२लङ फर्म अडिट सम्बन्धी निर्देशन,२०७२

बीमकले संचालन गर्ने बीमा अभिकर्ताको तालिम निर्देशिका,२०७२

बीमा समिति तालिम कार्यविधि,२०७२

२०७१

लघुबीमा निर्देशिका,२०७१

निर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशन(संशोधित-२०७१)

जीवन बीमकको लगानी निर्देशन(संशोधित-२०७१)

बैंकर्स क्षतिपूर्ति निर्देशिका

SOLVENCY MARGIN DIRECTIVE FOR NON LIFE INSURANCE, 2071

२०७०

बीमक गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी निर्देशिका,२०७०

SOLVENCY MARGIN DIRECTIVE FOR LIFE INSURANCE, 2070

२०६९

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशिका,२०६९

बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन,२०६९

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका,२०६९

२०६८

सामान्द्रिक बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ (परिमार्जीत मिति २०६८।०३।१०)

२०६७

जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन (परिमार्जीत मिति २०६७।०५।१३)

२०६६

जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन (जारी मिति: २०६६।०५।०२)

मोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका,२०६६ (लागू मिति २०६६/०५/०१)

बीमकको संस्थापक शेयर कारोबार (खरिद बिक्री) सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

बीमकको लेखा परीक्षक छनौटको आधार सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

बीमकको एअरमार्क सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

२०६५

निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन (जारी मिति: २०६५।१०।२०)

जीवन बीमा सम्बन्धी पुनर्बीमा निर्देशिका,२०६५

निर्जीवन बीमा सम्बन्धी पुनर्बीमा निर्देशिका, २०६५

जीवन बीमकको आर्थिक लेखाजोखा र दायित्वको मुल्यांकन निर्देशिका,२०६५

बीमकको वेब साइट सम्बन्धि ब्यवस्था,२०६५

सामुन्द्रिक बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका,२०६५

REINSURANCE DIRECTIVE FOR LIFE INSURANCE,2065(Unofficial Translation)

२०६४

ONSITE INSPECTION MANUAL (FOR INSURER),2064

गैरस्थलगत निरिक्षण म्यानुअल,२०६४

ईजाजतपत्र प्राप्त सम्बन्धी निर्देशन, २०६४

LICENSING POLICY,2064 (UNOFFICIAL TRANSLATION)