Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

आ.व. २०७७ /०७८

परिपत्र ८

जारी मिति: २०७७/०७/१८ – For  All  Non-Life Insurer 

निर्देशन बारे। 

 

परिपत्र ७

जारी मिति: २०७७/०७/०५ – For  All  Non-Life Insurer 

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 

 

 

परिपत्र ६

जारी मिति: २०७७/०५/२८ – For  All  Non-Life Insurer 

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ तथा कोरोना (COVID-19)बीमालेख संशोधन गरिएको सम्बन्धमा । 

परिपत्र ५

जारी मिति: २०७७/०५/०८ – For  All  Non-Life Insurer 

सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत बीमा दरलाई संशोधन गर्ने तथा कोभिड-१९ का कारण बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानको जोखिम समूहको बीमा दरमा छुट गर्ने सम्बन्धमा ।

परिपत्र ४

जारी मिति: २०७७/०५/०३ – For  All  Insurer 

निषेधाज्ञाको समयमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा ।

परिपत्र ३

जारी मिति: २०७७/०५/०२ – For  All  Insurer 

कोभिड-१९ को जोखिममा बीमकले सजगता तथा सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा ।

 

परिपत्र १

जारी मिति: २०७७/०४/२८ – For  All  Insurer 

कोरोना भाइरस (COVID-19) स%8