Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

Tender

बोलपत्र ईबिडिङ स्वीकृतको लागि छनौट गर्ने

..
Read More

बोलपत्र इ-बिडिङ स्वीकृतिका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना

..
Read More

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना

..
Read More

विस्तृत लेखा परिक्षण परामर्श सेवा आपूर्ति गर्ने बारे सुचना

Click Here for RFP Document for DDA Service ..
Read More

ईलरक्ट्रोनिक्स बिडिङबाट सवारीसाधन आपूर्ति गर्ने बारेको सुचना

..
Read More

अध्ययन /अनुसन्धान सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थपको सूचना

Click here for RFP with TOR..
Read More

बीमा समितिको सामानहरुको लिलामी सम्बन्धी सूचना

Click here for detail..
Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

..
Read More

Invitation for Bids Notice for the Procurement of Computer Server, Router Firewall, Network Switches, NAS Storage, Server Rack and Accessories Click here

कम्प्युटर सर्भर उपकरण आपूर्ति सम्बन्धी ई-बिडिङ बोलपत्र..
Read More