Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal

Notice

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना

यस समितिको तपसिलमा उल्लेखित निर्माण कार्य तथा सेवा..
Read More

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको म्याद थप गरिएको सूचना

यस समितिलाई आवश्यक स्टेशनरी तथा कार्यालय सामाग्री र..
Read More

बीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

बीमा समितिको मिति २०७६।०९।०४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार..
Read More

आन्तरिक लेखा परीक्षण सेवाको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव (RFP) आव्हान गरिएको सूचना !

आन्तरिक लेखा परीक्षण सेवाको प्राविधिक तथा आर्थिक..
Read More

Invitation Notice for Sealed Quotation for the Procurement of Sanitation Service

Invitation Notice for Sealed Quotation for the Procurement of Sanitation Service. Please click here for..
Read More

मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना ( प्रथम पटक..
Read More

बढुवा सिफारिस गरिएको सूचना

बढुवा सिफारिस गरिएको सूचना विज्ञापन न‌ं ०१/२०७६/०७७, ..
Read More

बीमा समितिको स्वामित्वमा रहेका तपसिलमा उल्लेखित सामानहरु लिलाम विक्री गर्नेे सम्बन्धी सूचना

सवारी साधनको लिलाम सम्बन्धी वोलपत्रका शर्तहरू डांक..
Read More

बैंक खाता सम्बन्धी सूचना

सूचना प्रकाशन मिति : २०७७।०२।१८ यस समितिमा बीमक, बीमा..
Read More

सिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे बीमा समितिको सूचना

..
Read More

Know about Our Insurers