Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
01 Jul 19

IRMIS Software तथा सर्भर उपकरणको लागि इलेक्ट्रोनिक विडिङ् आव्हान गरिएको सूचना

IRMIS Software सम्बन्धी नयाँ सूचना

IRMIS Software विस्तृत सूचना Click here

 

SERVER Hardwares खरिद सम्बन्धी विस्तृत सूचना Click here