Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

 

अन्य जानकारी वा यदि गुनासो भएमा हामीलाई इमेल गर्नुहोला !

Email: surveyor@nib.gov.np

*******************************************************************************************************************************************