Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
15 Dec 22

सूचना

सूचना !! सूचना!!

मिति २०७९/०८/२८को निर्णय बमोजिम उप निर्देशक श्री विरोध भट्ट(मो.नं. ९८५११८७६७२)ज्यूलाई गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको जानकारी गराईन्छ । साथै, उहाँको अनुपस्थितिमा उक्त कार्य गर्न सहायक निर्देशक श्री रन्जिता के.सी.लाई तोकिएको जानकारी गराईन्छ ।