Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
24 Sep 19

शिलबन्दी प्रस्ताव छनौट गर्ने आशयको सूचना

यस कार्यालयको लागि आ.व. २०७५।७६ को कर लेखा परिक्षणको लागि मिति २०७६।४।२३ मा शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान गरि प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरु सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा वीमा समिति खरिद विनियमावली, २०६७ को प्रावधान बमोजिम प्राविधिक तथा आर्थिक मुल्यांकनबाट तपशिल बमोजिम सवैभन्दा बढी अंक ७८.८० प्राप्त गर्ने श्री आर.एच.के. एण्ड एशोसियट्स चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस् काठमाण्डौले पेश गरेको रु. ४५,०००।- (अक्षरेपी पैतालिस हजार मात्र) को प्रस्ताव सारभुत रुपमा प्रभावकारी देखिएकोले छनौट गरी स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धित सवै प्रस्तावदातालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ को प्रयोजनार्थ  प्रकाशित गरिएको छ ।