Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
20 Oct 20

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना

यस समितिको तपसिलमा उल्लेखित निर्माण कार्य तथा सेवा आपूर्तिको लागि प्रकाशित सूचना बमोजिम पेस हुन आएका शिलबन्दी बोलपत्र तथा दरभाउपत्रहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सावजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा बीमा समिति खरिद विनियमावली, २०६७ बमोजिम मुल्यांकन समितिबाट मुल्यांकन गर्दा निम्नलिखित बोलपत्र तथा दरभाउपत्रहरू सारभुत रूपमा प्रभावग्राहि देखिएकोले निजको बोलपत्रहरू स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धित सवै बोलपत्रदाता तथा दरभाउपत्र दातालाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, को दफा २७(२) को प्रयोजनार्थ प्रकाशित गरिएको छ ।