Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
22 Jan 19

बीमा समितिको लिखित परीक्षाको प्रथम चरणको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

१. सहायक निर्देशक, अधिकृत तृतिय (प्रशासन ) Click here

२. सहायक निर्देशक, अधिकृत तृतिय (कानुन ) Click here

३. सहायक प्रथम (प्रशासन ) Click here