Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
11 Jun 19

बीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

आ‍न्तरिक  (आ.प्र.)

निर्देशक (प्रशासन)

विज्ञापन नं. ४।०७५–७६ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, अधिकृत प्रथम श्रेणी, निर्देशक पदको नतिजा CLICK HERE

 

 

उप निर्देशक (प्रशासन)

विज्ञापन नं. ५।०७५–७६ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, अधिकृत द्वितीय श्रेणी, उप निर्देशक पदको नतिजा  CLICK HERE

 

खुल्ला 

 

उप निर्देशक  (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट-लेखा)

खुल्ला 

विज्ञापन नं. ७।०७५–७६ (खुल्ला), लेखा, अधिकृत द्वितीय श्रेणी, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट पदको नतिजा CLICK HERE

 

 

सहायक निर्देशक (प्रशासन)

खुल्ला 

विज्ञापन नं. ९।०७५–७६ (खुल्ला), प्रशासन सेवा, अधिकृत  तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको नतिजा CLICK HERE 

 

महिला

विज्ञापन नं. १०।०७५–७६ (महिला), प्रशासन सेवा,अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको नतिजा CLICK HERE

 

मधेसी

विज्ञापन नं. ११।०७५–७६ (मधेसी), प्रशासन सेवा,अधिकृत  तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको नतिजा CLICK HERE

 

 

सहायक निर्देशक (कानून)

खुल्ला 

विज्ञापन नं. १३।०७५–७६ (खुल्ला), कानून सेवा,अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको नतिजा  CLICK HERE

 

महिला

विज्ञापन नं. १४।०७५–७६ (महिला), कानून सेवा,अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको नतिजा CLICK HERE 

 

 

सहायक प्रथम (प्रशासन)

खुल्ला 

विज्ञापन नं. १६।०७५–७६ (खुल्ला), प्रशासन सेवा, सहायक प्रथम श्रेणी, सहायक  प्रथम पदको नतिजा  CLICK HERE

 

दलित

विज्ञापन नं. १७।०७५–७६ (दलित), प्रशासन सेवा, सहायक प्रथम श्रेणी, सहायक  प्रथम पदको नतिजा  CLICK HERE