Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
05 Oct 20

बीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

बीमा समितिको मिति २०७६।०९।०४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार विभिन्न पदहरुको आन्तरिक, खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा देहायबमोजिमको परीक्षा केन्द्रमा संचालन हुनेगरी लिखित परीक्षाकार्यक्रम निर्धारण गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।