Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
16 Jul 21

नयाँ सर्भर र नयाँ सफ्टवेयर संचालन सम्बन्धमा

बीमा क्षेत्रको नयमनकारी निकाय “बीमा समिति” ले समितिका काम कारवाहीलाई अझ बढी चुस्त, दुरुस्त एंव पारदर्शी बनाउदै बीमक र सरोकारवालाहरुलाई छिटो छरितो रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्येश्यले आजदेखि नयाँ सर्भर  र सफ्टवेयर Insurance Regulatory Management Information System (IRMIS) संचालनमा ल्याएको छ ।