Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
03 Oct 19

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

यस समितिलाई आवश्यक NFRS सम्बन्धी परामर्श सेवा आपुर्ति गर्न इच्छुक इजाजत प्राप्त फर्म, संस्था वा कम्पनीहरुबाट रितपूर्वकको Request For Proposal (BSIB/CS/NFRS/01/076/077) आव्हान गरिएकोमा प्राविधिक मुल्यांकनमा सफल भएका तपशील बमोजिमका प्रस्तावदाता फर्महरुको आर्थिक प्रस्ताव मिति २०७६/०६/२६ गते दिनको २:०० बजे खोलिने व्यहोरा बीमा समिति विनियमावली, २०६७ को विनियम ७८ को प्रयोजनार्थ सूचित गरिन्छ ।