Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On
03 Oct 19

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

यस समितिलाई आवश्यक NFRS सम्बन्धी परामर्श सेवा आपुर्ति गर्न इच्छुक इजाजत प्राप्त फर्म, संस्था वा कम्पनीहरुबाट रितपूर्वकको Request For Proposal (BSIB/CS/NFRS/01/076/077) आव्हान गरिएकोमा प्राविधिक मुल्यांकनमा सफल भएका तपशील बमोजिमका प्रस्तावदाता फर्महरुको आर्थिक प्रस्ताव मिति २०७६/०६/२६ गते दिनको २:०० बजे खोलिने व्यहोरा बीमा समिति विनियमावली, २०६७ को विनियम ७८ को प्रयोजनार्थ सूचित गरिन्छ ।