Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Toll Free No. 1660-01-56789
Location Lalitpur-10, Kupandole, Nepal

बीमा समितिको पहलमा प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्दार कोषमा रु. १,२९,६५,४४१.२१ प्रदान गरिएको छ । 
सहयोग गर्ने कार्यालयहरुको नामावली र रकम यसप्रकार रहेको छ :-
नामावली

 

बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरु बीच समसामयिक विषयमा भएको छलफल तथा निर्णयहरु:-
निर्णयहरु

Know about Our Insurers