Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Toll Free No. 1660-01-56789
Location Lalitpur-10, Kupandole, Nepal

२०७६ 

बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ (परिमार्जित मिति: २०७६/०१/१५)

२०७५ 

 

बीमकको लगानी निर्देशिका, २०७५ (जारी मिति: २०७५/११/२९)

सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ (जारी मिति: २०७५/०९/०८)

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

लघुबीमा निर्देशिका २०७१ (परिमार्जीत २०७५/०४/२४)

२०७४ 

बीमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन,२०७४

२०७३

बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३

बाली तथा पशुधन निर्देशिका ,२०६९ (परिमार्जीत २०७३।०४।०१)

माेटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका,२०७३

२०७२

बीमकको आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशिका, २०७२

बीमकले संचालन गर्ने बीमा अभिकर्ताको तालिम निर्देशिका, २०७२

तालिम कार्यविधि,२०७२

२०७१

पुनर्बीमा व्यवसाय सम्बन्धि निर्देशिका,२०७१

लघुबीमा निर्देशिका, २०७१

निर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशन(संशोधित-२०७१)

जीवन बीमकको लगानी निर्देशन(संशोधित-२०७१)

बैंकर्स क्षतिपूर्ति निर्देशिका

Solvency Margin Directive, 2071 for Non-Life/ General Insurers

२०७०

बीमक गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धि निर्देशिका,२०७०

Solvency Margin Directive, 2070 for Life Insurers

२०६९

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तीय  निवारण निर्देशिका, २०६९  

बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन,२०६९

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका,२०६९

२०६८

सामान्द्रिक बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ (परिमार्जीत मिति २०६८।०३।१०)

२०६६

शेयर कारोबार सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

बीमकको लेखा परीक्षक छनौटको आधार सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

बीमकको एअरमार्क सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

निर्जोवन बीमकको बित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

जीबन बीमकको बित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

संस्थापकको शेयर सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

२०६५

निर्जीवन बीमा सम्बन्धी पुनर्बीमा निर्देशिका, २०६५

जीवन बीमा सम्बन्धी पुनर्बीमा निर्देशिका,२०६५(संशोधित)

बीमकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी निर्देशन

बीमकको वेब साइट सम्बन्धि ब्यवस्था,२०६५

जीवन बीमकको आर्थिक लेखाजोखा र दायित्वको मुल्यांकन निर्देशिका

२०५८

अग्नी बीमा दर सम्बन्धी सामान्य नियमहरु, २०५८ 

Know about Our Insurers