Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Toll Free No. 1660-01-56789
Location Lalitpur-10, Kupandole, Nepal

२०७५ 

सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५  (प्रारम्भिक मस्यौदा)

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

लघुबीमा निर्देशिका २०७१ (परिमार्जीत २०७५/०४/२२)

 

२०७४ 

बीमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन,२०७४

 

२०७३

बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३

बाली तथा पशुधन निर्देशिका ,२०६९ (परिमार्जीत २०७३।०४।०१)

माेटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका,२०७३

 

२०७२

बीमकले संचालन गर्ने बीमा अभिकर्ताको तालिम निर्देशिका, २०७२

तालिम कार्यविधि,२०७२

 

२०७१

पुनर्बीमा व्सयवसाय सम्बन्धि निर्देशिका,२०७१

लघुबीमा निर्देशिका, २०७१

बैंकर्स क्षतिपूर्ति निर्देशिका

Solvency Margin Directive, 2071 for Non-Life/ General Insurers

२०७०

बीमक गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धि निर्देशिका,२०७०

Solvency Margin Directive, 2070 for Life Insurers

 

२०६९

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तीय  निवारण निर्देशिका, २०६९  

बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन,२०६९

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका,२०६९

२०६६

शेयर कारोबार सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

बीमकको लेखा परीक्षक छनौटको आधार सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

बीमकको एअरमार्क सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

निर्जोवन बीमकको बित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

जीबन बीमकको बित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

संस्थापकको शेयर सम्बन्धी निर्देशन,२०६६

 

२०६५

निर्जीवन बीमा सम्बन्धी पुनर्बीमा निर्देशिका, २०६५

जीवन बीमा सम्बन्धी पुनर्बीमा निर्देशिका,२०६५(संशोधित)

बीमकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी निर्देशन

बीमकको वेब साइट सम्बन्धि ब्यवस्था,२०६५

जीवन बीमकको आर्थिक लेखाजोखा र दायित्वको मुल्यांकन निर्देशिका

Click Here