Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Toll Free No. 1660-01-56789
Location Lalitpur-10, Kupandole, Nepal

आ.व. २०७७ /०७८

परिपत्र ६

जारी मिति: २०७७/०५/२८ – For  All  Non Life Insurer 

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ तथा कोरोना (COVID-19)बीमालेख संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

परिपत्र ५

जारी मिति: २०७७/०५/०८ – For  All  Non Life Insurer 

सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत बीमा दरलाई संशोधन गर्ने तथा कोभिड-१९ का कारण बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानको जोखिम समूहको बीमा दरमा छुट गर्ने सम्बन्धमा ।

परिपत्र ४

जारी मिति: २०७७/०५/०३ – For  All  Insurer 

निषेधाज्ञाको समयमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा ।

परिपत्र ३

जारी मिति: २०७७/०५/०२ – For  All  Insurer 

कोभिड-१९ को जोखिममा बीमकले सजगता तथा सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा ।

परिपत्र १

जारी मिति: २०७७/०४/२८ – For  All  Insurer 

कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमणको सजगता अपनाउने सम्बन्धमा ।

*************************************************************************************************************************************************************

आ.व. २०७६ /०७७

परिपत्र ३२

जारी मिति: २०७७/०३/१५ – For  All  Life Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

परिपत्र ३०

जारी मिति: २०७७/०२/३२ – For  All  Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

परिपत्र २९

जारी मिति: २०७७/०२/३२ – For  Non-Life  Insurer 

मोटर बीमा दर निर्देशिका बारे

परिपत्र २८

जारी मिति: २०७७/०२/१४ – For  Life  Insurer 

अनलाइन बीमालेख जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि सम्बन्धमा

 

परिपत्र २७

जारी मिति: २०७७/०२/०९ – For  Non-Life  Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र २६

जारी मिति: २०७७/०२/०७ – For  Life  Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

परिपत्र २५

जारी मिति: २०७७/०२/०६ – For Non Life  Insurer 

मोटर बीमा दर निर्देशका सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र २४

जारी मिति: २०७७/०२/०५ – For All Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

परिपत्र २३

जारी मिति: २०७७/०१/२१ – For All Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

परिपत्र २२

जारी मिति: २०७७/०१/०८ – For Non Life  Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र २१

जारी मिति: २०७६/१२/२० – For All  Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र २०

जारी मिति: २०७६/१२/१६ – For All Life Insurer 

कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र १९

जारी मिति: २०७६/१२/१३ – For All Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र १८

जारी मिति: २०७६/१२/१० – For All Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

परिपत्र १७

जारी मिति: २०७६/१२/०६ – For Non Life Insurer &  Re Insurance Company

निर्जीवन तथा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ जारी गरिएको बारे

परिपत्र १६

जारी मिति: २०७६/११/३० – For Non Life Insurer 

कालिज बीमालेख जारी गरिएको बारे

परिपत्र १५

जारी मिति: २०७६/११/१४ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer

बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०७६ जारी गरिएको बारे

परिपत्र १४

जारी मिति: २०७६/११/१४ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer

बीमकको सूचना प्रविधि मार्गदर्शन, २०७६ जारी गरिएको बारे

परिपत्र १३

जारी मिति: २०७६/११/१४ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer

RISK MANAGEMENT GUIDELINES FOR INSURANCE COMPANY, 2076 जारी गरिएको बारे

 

परिपत्र १२

जारी मिति: २०७६/११/०८ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer

लघु बीमा निर्देशिका, २०७६ जारी गरिएको बारे

 

 

परिपत्र ११

जारी मिति: २०७६/११/०७ – For Life Insurer

बीमालेख सुरक्षण बारे

परिपत्र १०

जारी मिति: २०७६/१०/१५ – For Non Life Insurer

बीमाशूल्क दर बारे

परिपत्र ९

जारी मिति: २०७६/०८/२५ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी बीमा क्षेत्रको क्षेत्रगत कार्ययोजना(२०७६-२०८१) कार्यान्वयन सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र ८

जारी मिति: २०७६/०८/२५ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer

बीमकले सहकार्यमा बीमा व्यवसाय संचालन गर्दा अपनाउनु पर्ने नीतिगत मार्गदर्शन,२०७६ लागु गर्ने सम्बन्धमा 

 

परिपत्र ७

जारी मिति: २०७६/०८/२२ – For Life Insurer, Non Life Insurer & Re Insurer

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवर्द्धन सम्बन्धमा 

 

परिपत्र ६

जारी मिति: २०७६/०६/०७ – For Non Life Insurer 

सहिद परिवारका लागि दुर्घटना बीमालेख जारी गर्ने सम्बन्धमा 

 

 

परिपत्र ५

जारी मिति: २०७६/०६/०५ – For Life Insurer (For Foreign Employment Insurance Related Insurer)

अनलाइनबाट बीमा शल्क भुक्तानी सम्बन्धमा परिपत्र  (पुलमा रहेका म्यादी जीवन बीमा गर्ने बीमकहरुका लागि मात्र)

 

परिपत्र ४

जारी मिति: २०७६/०५/२४ – For Life Insurer only

बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ जारी गरिएको सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र ३

जारी मिति: २०७६/०५/२३ – For Life Insurer, Non-Life Insurer & Re-Insurer

बीमा सम्बन्धी भ्रम सृजना गर्ने शब्द सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र २

जारी मिति: २०७६/०५/२२ – For Life Insurer, Non-Life Insurer & Re-Insurer

स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा

 

परिपत्र १

जारी मिति: २०७६/०५/०९ – For Life Insurer , Non-Life Insurer & Re-Insurer

समितिबाट जारी गरिएको विभिन्न निर्देशिकाहरुमा भएको “वित्तीय स्वार्थ” सम्बन्धी परिभाषामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा

*************************************************************************************************************************************************************

 

आ.व. २०७५ /०७६

परिपत्र ११

जारी मिति: २०७६/०१/१५ – For Life Insurer & Non-Life Insurer

बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ जारी सम्बन्धी परिपत्र

 

परिपत्र १० 

जारी मिति: २०७५/११/२६ – For Non-Life Insurers

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि खाता संचालन सम्बन्धी परिपत्र

 

 

परिपत्र ९  

जारी मिति: २०७५/११/0७ – For Life Insurers & Non-Life Insurers

बीमकबाट व्सवसायसँग सम्बन्धित प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन गर्ने प्रोत्साहन तथा उपहार कार्यक्रमहरुको पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी परिपत्र (For Life)

बीमकबाट व्सवसायसँग सम्बन्धित प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन गर्ने प्रोत्साहन तथा उपहार कार्यक्रमहरुको पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी परिपत्र (For Non-Life)

परिपत्र ८  

जारी मिति: २०७५/१०/१७ – For Life Insurers 

जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुबाट प्राप्त कार्यविधि बमोजिम वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र

 

 

परिपत्र ७  

जारी मिति: २०७५/१०/०७ – For Life Insurers & Non Life Insurers

जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुले समितिबाट बीमालेख स्वीकृति लिई प्रचलन ल्याए / नल्याएको सम्बन्धमा परिपत्र 

 

 

परिपत्र ६

जारी मिति: २०७५/०९/३० – For Life Insurers Only

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय बीमकहरुको पुल मार्फत संचालन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र 

 

परिपत्र ५

जारी मिति: २०७५/०९/०८ – For Life Insurers, Non Life Insurers & Re- Insurer

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा परिपत्र

 

 

परिपत्र ४

जारी मिति: २०७५/०८/२६ – For Life Insurers Only

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा परिपत्र 

जारी मिति: २०७५/०८/२६– For Non Life Insurers Only

मोटर बीमा सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा परिपत्र 

 

 

परिपत्र ३

जारी मिति: २०७५/०९/१७ –For Life Insurers, Non Life Insurers & Re- Insurer

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा भएको व्याख्या तथा थप सम्बन्धमा परिपत्र

 

 

परिपत्र २

जारी मिति: २०७५/०८/१० –For Non Life Insurers Only

 ऋणी ग्राहकहरुको बीमा सम्बन्धमा परिपत्र 

 

परिपत्र १

जारी मिति: २०७५/०६/०१ –For Life Insurers Only

भ्रमण परीक्षण सूची सम्बन्धमा परिपत्र 

Know about Our Insurers

instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi beykoz escort
c99 shell hacklink istanbul evden eve nakliyat hacklink Google