Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Toll Free No. 1660-01-56789
Location Lalitpur-10, Kupandole, Nepal
24 Sep 19

शिलबन्दी प्रस्ताव छनौट गर्ने आशयको सूचना

यस कार्यालयको लागि आ.व. २०७५।७६ को कर लेखा परिक्षणको लागि मिति २०७६।४।२३ मा शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान गरि प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरु सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा वीमा समिति खरिद विनियमावली, २०६७ को प्रावधान बमोजिम प्राविधिक तथा आर्थिक मुल्यांकनबाट तपशिल बमोजिम सवैभन्दा बढी अंक ७८.८० प्राप्त गर्ने श्री आर.एच.के. एण्ड एशोसियट्स चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस् काठमाण्डौले पेश गरेको रु. ४५,०००।- (अक्षरेपी पैतालिस हजार मात्र) को प्रस्ताव सारभुत रुपमा प्रभावकारी देखिएकोले छनौट गरी स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धित सवै प्रस्तावदातालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ को प्रयोजनार्थ  प्रकाशित गरिएको छ ।

Know about Our Insurers

a1b2cd.club | 522: Connection timed out

Error 522 Ray ID: 541774dcb93ed18f • 2019-12-07 15:15:48 UTC

Connection timed out

You

Browser

Working
Hong Kong

Cloudflare

Working
a1b2cd.club

Host

Error

What happened?

The initial connection between Cloudflare's network and the origin web server timed out. As a result, the web page can not be displayed.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Contact your hosting provider letting them know your web server is not completing requests. An Error 522 means that the request was able to connect to your web server, but that the request didn't finish. The most likely cause is that something on your server is hogging resources. Additional troubleshooting information here.

c99 shell hacklink istanbul evden eve nakliyat hacklink Google